Services Section ============================-->
Referentské školení

Povinnost účastnit se školení řidičů a ověření znalostí vyplývá ze zákoníku práce a týká se všech zaměstnanců, kteří řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce.

Referentské školení je určeno pro řidiče, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla, ale nespadají do režimu „profesního školení“.

V praxi se jedná o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého.

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů musí být prováděno opakovaně.