Licenční a smluvní ujednáníStažením a instalací aplikace, uživatel akceptuje tyto ujednání.

Smluvní ujednání k používání aplikace a obsahu.


Po dokončení transakce a uhrazení příslušných poplatků za obsah a služby, budete mít nevýhradní právo uchovávat, zobrazovat a používat příslušný obsah, přistupovat k němu a zobrazovat jej a to na svých zařízeních, avšak pouze v rozsahu výslovně povoleném v těchto podmínkách a pouze pro své osobní, nekomerční použití.

Omezení:

Obsah (celý ani jeho část) nesmíte zobrazovat v rámci žádných veřejných akcí, prezentací ani představení, a to ani bezplatných.

Výjimkou jsou případy, kdy:

při takovém použití nedochází k porušení autorských ani žádných jiných práv a kdy

je takové použití výslovně povoleno a to v písemné formě. (je třeba přesně dodržet povolený způsob použití).

S výjimkou výslovně povolených případů (při přesném dodržení povoleného způsobu) nesmíte obsah ani instalaci aplikace prodat, pronajmout, dále šířit, vysílat, přenést, předat, upravit, sublicencovat, převést na třetí stranu ani jí je udělit.

Obsah nesmíte používat v rámci žádné služby, která slouží ke sdílení, půjčování nebo používání více uživateli, ani pro účely jiné instituce, s výjimkou případů, kdy je to konkrétně povoleno, a to pouze a přesně způsobem, který je povolen.

Nesmíte se pokusit obejít, zakázat ani překonat žádnou z bezpečnostních funkcí a komponent, které chrání, skrývají nebo jinak omezují přístup k obsahu a k aplikaci a k tomuto jednání nesmíte ani napomáhat jiným či k němu jiné opravňovat nebo nabádat.

Nesmíte odstraňovat žádné vodoznaky, štítky ani jiná právní oznámení či oznámení o vlastnictví, která jsou součástí obsahu, a nesmíte se obsah získaný prostřednictvím Poradce Profi Řidiče pokusit pozměnit. Týká se to i pozměnění za účelem změny, nebo zakrytí označení, které informuje o vlastnictví či zdroji obsahu.

Všechna práva k aplikaci Poradce Profi Řidiče a obsahu, které vám v podmínkách nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny a chráněny autorským zákonem.

Porušení smluvních podmínek.

Případné porušení podmínek bude ihned řešeno soudní cestou a bude vymáhána náhrada škody a ušlý zisk.

Pokud porušíte některá ustanovení těchto podmínek týkající se používání obsahu či aplikace, nebo pokud budete vyšetřováni kvůli podezření ze zneužití, můžeme Vám, bez vrácení peněz, přístup do služby Poradce Profi Řidiče zrušit a Vaše práva na základě této licence ihned, bez náhrady, zaniknou.

O důvodu tohoto kroku Vás budeme informovat, pouze pokud budeme v dostatečné míře přesvědčeni, že by tímto nám, nebo jinému člověku nevznikla právní odpovědnost, že bychom tím neohrozili vyšetřování, nebo neporušili zákon, nebo pokyny orgánů činných v trestním řízení.

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 01.09.2021


Pro uživatele jsou závazné a jím akceptované okamžikem instalace aplikace