Dotazy k režimům řidičůANO, je to možné, ale pouze pro řidiče vykonávajícího mezinárodní přepravu zboží (MKD), za předpokladu, že řidič ve čtyřech po sobě jdoucích týdnech čerpá nejméně čtyři týdenní doby odpočinku, z nichž alespoň dvě jsou běžné týdenní doby odpočinku (min 45h.).
Obě zkrácené týdenní doby odpočinku NESMÍ být čerpané ve státě, kde má dopravce sídlo ani v zemi bydliště řidiče.
Náhrada za zkrácení obou týdenních odpočinků musí proběhnout hned následující týden a to v členském státě usazení zaměstnavatele nebo v bydlišti řidiče.
S oběma náhradami, nesmí řidič překročit cyklus 6x24 h. pro daný týden.
ZDROJE A ODKAZY :
NR(ES) č. 561/2006 Čl. 8
Režimy řidičů PPŘ - TDO
NR(EU) č. 2020/1054
Zde vysvětlení CSPSD, se kterým PPŘ spolupracuje
Při mezinárodní přepravě zboží (nikoliv tedy při přepravě osob), je za určitých podmínek možné, aby řidiči čerpali ve dvou po sobě jdoucích týdnech pouze zkrácené týdenní odpočinky. To by mělo umožnit zrychlení přepravy a především co nejrychlejší návrat řidiče do svého bydliště nebo provozovny dopravce, aby si mohl řádně odpočinout v místě, kde má k tomu nejlepší předpoklady. Jaké podmínky to jsou?
Zahájení (čerpání) obou zkrácených odpočinků mimo členský stát, kde je dopravce usazen a mimo zemi, kde má řidič bydliště Ve čtyřech po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně čtyři týdenní doby odpočinku, z nichž alespoň dvě jsou běžné (nezkrácené) Dopravce má povinnost organizovat práci řidiče takovým způsobem, aby se mohl vrátit do provozovny dopravce nebo místa řidičova bydliště před následujícím týdenním odpočinkem Ten ale musí zahrnovat běžný týdenní odpočinek v délce 45 hod, jemuž předchází náhrady dvou předchozích zkrácených odpočinků Textová formulace dvou posledních podmínek způsobila nejednotný výklad v zemích EU. Protože jednou ze zásad nařízení (ES) 561/2006 je harmonizace podmínek v rámci členských zemí, bylo nezbytné pravidla co nejdříve vyjasnit.
Místo, kam se má řidič po dvou týdnech se zkráceným odpočinkem vrátit, může být jakékoliv. Především musíme akceptovat řidičovu svobodu v nakládání se svým volným časem. Povinností dopravce tady není zajistit návrat řidiče, ale umožnit návrat řidiči. Toho lze podle vyjádření Komise dosáhnout například tím, že dopravce odešle řidiči e-mail s informací, že je možné se vrátit zpět do provozovny nebo bydliště, řidič však nabídky nemusí využít. Protože si je Komise vědoma obtížnosti prokazování splnění podmínky při silničních kontrolách, ponechává ověřování dodržování podmínky na kontrole, která proběhne v provozovně dopravce.
Dalším problematickým bodem je dočerpání náhrad za dva zkrácené týdenní odpočinky. Poslední den, kdy se řidič vrací do místa bydliště nebo do provozovny, musí mít, stejně jako v ostatní dny, denní dobu odpočinku. Tu lze podle čl. 8, odst. 3) nařízení prodloužit na týdenní dobu odpočinku. Jestliže ale nařízení požaduje, aby týdennímu odpočinku předcházely náhrady, pak by nezbývalo, než po návratu čerpat nejprve denní dobu odpočinku (11 nebo 9 hodin), poté náhrady (např. 21 + 21 hodin) a nakonec i týdenní odpočinek. Komise naštěstí později vysvětlila, že samostatné čerpání denního odpočinku se nevyžaduje a že odpočinek bude součástí náhrad čerpaných před týdenním odpočinkem.
A ještě jedna „drobnost“. Podle nařízení musí týdenní odpočinek následovat nejpozději po šesti 24h úsecích. Může tedy řidič po posledním týdenním odpočinku šest dnů řídit a po té vybrat náhrady a nakonec odpočinek? Bohužel nemůže, protože zmiňované náhrady nejsou tím odpočinkem, který má nařízení na mysli. Proto se řidič musí v krajním případě vrátit (nastoupit odpočinek) až o 42 hodin (21 + 21) dříve, než za běžné situace.
Příklad správného čerpání týdenních odpočinků školení řidičů
Podobných vysvětlení a vyjasnění je ze strany Komise více a my se budeme snažit Vám je postupně přinášet. Prozatím chybí Komisí podporovaná jednotná metodická příručka, která by vysvětlila nejasnosti v režimu řidiče po uvedení Balíčku mobility. Bez pomoci ale nezůstaneme, protože její vytvoření a vydání se připravuje. Pokud půjde vše podle předpokladů, může i CSPSD pomoci. Protože je Ministerstvo dopravy České republiky členem Euro Contrôle Route (ECR), v jejíž pracovní skupině pro doby řízení a odpočinku má CSPSD svého zástupce, měli bychom být u toho…
Zdroj textu i obrázku : CSPSD
ANO, je to možné, ale pouze jako vyjímka dle článku 12NR (ES) č. 561/2006
Pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, může se řidič za výjimečných okolností odchýlit rovněž od článku 6 odst. 1 a 2 a od článku 8 odst. 2 tím, že překročí denní a týdenní dobu řízení až o jednu hodinu, aby dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal týdenní dobu odpočinku.

V tomto případě musí řidič po dojetí do provozovny dopravce či do svého bydliště zahájit týdenní odpočinek. A je jedno, jestli bude běžný nebo ZKRÁCENÝ.
Za stejných podmínek může řidič překročit denní a týdenní dobu řízení až o dvě hodiny, aby dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal běžnou týdenní dobu odpočinku, pokud bezprostředně před dodatečnou jízdou čerpal nepřerušenou přestávku v délce 30 minut. Řidič uvede důvod této odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí do cílového místa nebo na vhodné místo zastávky.

V tomto případě musí řidič před tímto prodloužením doby řízení udělat přestávku nejméně 30 minut a po dojetí do provozovny dopravce či do svého bydliště musí zahájit BĚŽNÝ týdenní odpočinek (nejméně 45 hodin).
Tímto překročením denní či týdenní doby řízení se může stát, že řidič tzv. „přetáhne VÝKON“, to znamená, že nezačne čerpat denní odpočinek v souladu s čl. 8, NR(ES) 561/2006, ale později. I přesto musí řidič udělat odpočinek v požadované délce.
"VÝKON" LZE PRODLOUŽIT POUZE PŘEKROČENÍM DENNÍ DOBY ŘÍZENÍ NEBO TÝDENNÍ DOBY ŘÍZENÍ!

Nelze tedy JEN překročit "výkon", pokud by nebyla překročena denní nebo týdenní doba řízení.
Dobu, o kterou řidič překročil denní nebo týdenní dobu řízení, má povinnost nahradit odpovídající dobou odpočinku čerpanou vcelku s jiným odpočinkem, a to nejpozději před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.
!!! Pozor, v žádném případě nesmí být tímto prodloužením denní nebo týdenní doby řízení překročen blok řízení 4,5 hodiny!!!
!!!Nelze také touto prodlouženou jízdou překročit dobu řízení za dva po sobě následující týdny (90 hodin)!!!
Tato výjimka v souladu s čl. 12 se může uplatnit pouze v případech, kdy není možné nečekaně během cesty dodržet pravidla o době jízdy a povinných přestávkách řidičů. To znamená, že pokud se vyskytne událost, je na řidiči, aby rozhodl, zda je nezbytné odchýlit se od pravidel, přičemž musí zároveň zohlednit požadavek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Jinak řečeno, jsou to případy, které nemůže řidič předvídat. Např. dopravní nehody a s nimi spojené objížďky, kolony, přeplněná parkoviště, povětrnostní podmínky (sněhová kalamita, náledí, vichřice…), v době přestávky nebo odpočinku uvolnění průjezdu jiného vozidla nebo na pokyn policisty, hasiče apod. přeparkovat vozidlo či úplně opustit parkoviště.
ZDROJE A ODKAZY :
NR(ES) č. 561/2006 Čl. 12
Režimy řidičů PPŘ - Čl. 12
NR(EU) č. 2020/1054