Bodový systémPřestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem.
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 20.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1b)
Přestupek Řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1c)
Přestupek Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf §274 TZ
Přestupek Přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1d)
Přestupek Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1e) 2.
Přestupek Při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1f) 7.
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs.
Paragraf § 125c / 1f) 9.
Přestupek Při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b)
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1f) 10.
Přestupek Porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby)
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až 10 let
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf § 143, 147, 148 TZ
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1i) 1.
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1i) 4.
Přestupek Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: "neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života" Text § 150 Trestního zákoníku: "Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Počet bodů v bodovém systému 7
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až 2
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 150 TZ
Přestupek Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1a) 3.
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1f) 2.
Přestupek V rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 5.
Přestupek Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Přestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 6.d)
Přestupek V rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
Počet bodů v bodovém systému 5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
Zákaz činnosti 1 - 6 měs.
Paragraf § 125c / 1f) 5.
Přestupek Řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1e) 1.
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky podle § 81
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 6.a)
Přestupek Při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinnen dát přednost v jízdě
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 8.
Přestupek Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Přestupek Překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 15.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf §34e/3c) 111/1994 Sb.
Přestupek Maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf § 337 TZ
Přestupek Řidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku Pro záznam bodů: překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů
Počet bodů v bodovém systému 4
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 15.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 34e/3 c) 111/1994 Sb.
Přestupek Řízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý
Počet bodů v bodovém systému 3
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1e) 3.
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více
Počet bodů v bodovém systému 3
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 3.
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
Počet bodů v bodovém systému 3
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 6.b)
Přestupek Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
Počet bodů v bodovém systému 3
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení
Počet bodů v bodovém systému 2
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 1000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 1.
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 - 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h
Počet bodů v bodovém systému 2
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 1000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 4.
Přestupek Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
Počet bodů v bodovém systému 2
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Přestupek Řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1a) 1.
Přestupek Řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1a) 2.
Přestupek Řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1e) 4.
Přestupek Řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1e) 5.
Přestupek Při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 10.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 11.
Přestupek V rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1g)
Přestupek Způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1h)
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1i) 2.
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1i) 3.
Přestupek V rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1j)
Přestupek Jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Přestupek Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 2
Přestupek Jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 15.000,- Kč
Zákaz činnosti lze uložit 6 - 12 měs.
Paragraf § 23 / 1f)
Přestupek Nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním predpisem
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 15.000,- Kč
Zákaz činnosti lze uložit 6 - 12 měs.
Paragraf § 23 / 1f)
Přestupek Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 15000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 500.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 42 a/4 c) 13/1997 Sb.
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 1000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 4.
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf § 125c / 1f) 6.c)
Přestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 20.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1b)
Přestupek Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 10.000 – 20.000
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1a) 4.
Přestupek V rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 4a)
Přestupek V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 4b)
Přestupek Řidič nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 34e/3 a) 111/1994 Sb.
Přestupek Řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 34e/3 b) 111/1994 Sb.
Přestupek Řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení
Počet bodů v bodovém systému 0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 34e/3 d) 111/1994 Sb.