Evropský parlament


Parlament schválil rozsáhlou reformu odvětví silniční dopravyParlament schválil nová pravidla v odvětví silniční dopravy, která zlepšují pracovní podmínky řidičů a napravují deformace hospodářské soutěže.

Dne 9.7.2020 dopoledne přijali poslanci všechny tři právní akty bez pozměňovacích návrhů, tedy ve znění, v jakém je přijali ministři členských států v dubnu 2020. Politické dohody v Radě bylo dosaženo v prosinci 2019.

Přijaté akty obsahují revidovaná pravidla pro vysílání řidičů a pro denní a týdenní dobu řízení a ustanovení k lepšímu prosazování pravidel kabotáže (tj. přepravy zboží, kterou na území určitého státu dočasně vykonávají dopravci z jiného státu). Cílem je napravit deformace hospodářské soutěže v odvětví silniční dopravy a zajistit řidičům lepší podmínky pro odpočinek.

Lepší pracovní podmínky řidičů

Díky novým pravidlům budou mít řidiči lepší podmínky pro odpočinek a budou moci trávit více času doma. Dopravní podniky budou muset organizovat jízdy tak, aby se řidiči v mezinárodní nákladní dopravě mohli vracet domů v pravidelných intervalech (každé tři nebo čtyři týdny, podle konkrétního způsobu organizace práce). Povinnou týdenní dobu odpočinku nebude povoleno strávit v kabině. Jestliže si řidič vybere dobu odpočinku mimo domov, musí mu zaměstnavatel uhradit náklady na ubytování.

Lepší podmínky hospodářské soutěže

Aby se zamezilo podvodům, bude se zaznamenávat, kdy vozidlo překračuje státní hranice. Záznam bude probíhat pomocí tachografů. Kabotáž nesmí být prováděna systematicky, a proto se zavádí pravidlo, že mezi jednotlivými kabotážními operacemi s týmž vozidlem na území jednoho státu musí uplynout nejméně čtyři dny.

Přijaté akty také řeší problematiku fiktivních společností. Provozovatelé silniční nákladní dopravy budou muset být schopni prokázat, že v členském státě, kde jsou registrováni, skutečně vykonávají podstatnou činnost. Podle nových pravidel se také budou muset nákladní vozidla vracet každých osm týdnů do provozovny zaměstnavatele. Další novinkou je, že unijní pravidla pro provozovatele silniční dopravy se nyní budou vztahovat i na přepravu lehkými užitkovými vozidly nad 2,5 tuny (tj. dodávkami), která budou muset být rovněž vybavena tachografy.

Rovné mzdy díky jasnějším pravidlům pro vysílání řidičů

Nové předpisy vytvářejí jednoznačný právní rámec, který by měl vyrovnat rozdíly v právních úpravách jednotlivých států a dosáhnout toho, aby řidiči dostávali za svou práci přiměřenou odměnu. Pravidla pro vysílání se budou vztahovat na kabotáž a mezinárodní přepravu, avšak nikoli na tranzit, dvoustrannou přepravu a dvoustrannou přepravu s dvěma doplňkovými činnostmi nakládky a vykládky.

Další postup

Přijaté akty vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU, k němuž dojde během několika týdnů.

Pravidla pro vysílání řidičů nabudou účinnosti 18 měsíců po vstupu aktu v platnost. Ustanovení o době odpočinku a návratu řidičů se začínají uplatňovat 20 dní od zveřejnění aktu. Pravidla pro návraty nákladních vozidel a další změny pravidel pro přístup na trh nabudou účinnosti 18 měsíců poté, co vstoupí v platnost akt o přístupu na trh.

Balíček opatření v oblasti mobility:Tisková zpráva 7. dubna 2020

Rada přijala reformu týkající se řidičů nákladních vozidel

Rada přijala rozsáhlou reformu v odvětví silniční dopravy EU, známou jako balíček opatření v oblasti mobility. Na základě nových pravidel se zlepší pracovní podmínky řidičů, budou zavedena zvláštní pravidla upravující vysílání řidičů v mezinárodní dopravě a budou aktualizována ustanovení o přístupu na trh nákladní dopravy. Pravidla budou také účinněji prosazována. Dne 11. prosince 2019 bylo dosaženo předběžné dohody mezi předsednictvím Rady a Evropským parlamentem. Výbor stálých zástupců v rámci Rady dohodnuté znění potvrdil dne 20. prosince 2019 a dne 20. února 2020 pak Rada potvrdila politickou dohodu.

Tato nová pravidla mají zajistit vyváženost mezi lepšími pracovními a sociálními podmínkami řidičů a svobodou dopravců poskytovat přeshraniční služby; kromě toho přispějí k bezpečnosti silničního provozu. Navíc se díky nim situace v celém odvětví vyjasní, neboť se vyřeší dosavadní nejednoznačná ustanovení a ustane jejich nerovnoměrné uplatňování mezi jednotlivými členskými státy.

Balíček sestává z nařízení upravujícího přístup na trh silniční nákladní dopravy a k povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo podnikatele v silniční osobní dopravě, nařízení upravujícího maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku řidičů a určování polohy pomocí tachografů a směrnice, jíž se revidují požadavky na prosazování pravidel a stanovují pravidla o vysílání řidičů.

Balíček mobility PDF 1

Nařízení o přístupu k povolání a o přístupu na trh – úplné znění

Balíček mobility PDF 2

Nařízení týkající se dob řízení a dob odpočinku a tachografů – úplné znění

Balíček mobility PDF 3

Směrnice o prosazování pravidel a vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy – úplné znění