PŘÍLOHA II

ZNAČKA SCHVÁLENÍ A OSVĚDČENÍ


I. ZNAČKA SCHVÁLENÍ

1.Značka schválení sestává:

a)z obdélníku, ve kterém je písmeno „e“ a rozlišovací číslo nebo písmena země, která udělila schválení typu, a to:

Belgie 6,
Bulharsko 34,
Česká republika 8,
Dánsko 18,
Německo 1,
Estonsko 29,
Irsko 24,
Řecko 23,
Španělsko 9,
Francie 2,
Chorvatsko 25,
Itálie 3,
Kypr CY,
Lotyšsko 32,
Litva 36,
Lucemburk 13,
Maďarsko 7,
Malta MT,
Nizozemsko 4,
Rakousko 12,
Polsko 20,
Portugalsko 21,
Rumunsko 19,
Slovinsko 26,
Slovensko 27,
Finsko 17,
Švédsko 5,
Spojené království 11,

a

b)z čísla schválení, které odpovídá číslu osvědčení o schválení vystaveného pro typ záznamového zařízení, záznamového listu nebo číslu karty tachografu a které se umístí kdekoliv v bezprostřední blízkosti obdélníku.

2.Značka schválení musí být připojena na popisný štítek každého souboru zařízení, na každý záznamový list a na každou kartu tachografu. Musí být nesmazatelná a trvale dobře čitelná.

3.Minimální rozměry značky schválení uvedené níže (1) jsou vyjádřeny v milimetrech. Poměr mezi jednotlivými rozměry musí být zachován.

školení řidičů

II. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ ANALOGOVÝCH TACHOGRAFŮ


Členský stát, který udělil schválení, vystaví žadateli osvědčení o schválení podle níže uvedeného vzoru. Pro informování ostatních členských států o vydaných nebo případně odebraných schváleních používají všechny členské státy toto osvědčení.


OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ

Název příslušného správního orgánu … Sdělení týkající se (2):

— schválení typu záznamového zařízení
— odebrání schválení typu záznamového zařízení
— schválení vzoru záznamového listu
— odebrání schválení vzoru záznamového listu

… Schválení č. …

1. Výrobní nebo obchodní značka …
2. Označení typu …
3. Jméno výrobce …
4. Adresa výrobce …
5. Předloženo ke schválení dne …
6. Zkušební laboratoř …
7. Datum a číslo zkoušky/zkoušek …
8. Datum schválení …
9. Datum odebrání schválení …
10.Typ/typy záznamového zařízení, s nímž/s nimiž smí být záznamový list používán …
11. Místo …
12. Datum …
13. Přiložená dokumentace …
14. Poznámky (včetně umístění případných plomb)

… (Podpis)


III. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ DIGITÁLNÍCH TACHOGRAFŮ

Členský stát, který udělil schválení, vystaví žadateli osvědčení o schválení podle níže uvedeného vzoru. Pro informování ostatních členských států o vydaných nebo případně odebraných schváleních používají všechny členské státy toto osvědčení. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ PRO VÝROBKY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ PŘÍLOZE I B

Název příslušného správního orgánu …

Sdělení týkající se (3):

schválení odebrání
schválení
typu záznamového zařízení
části záznamového zařízení (4)
karty řidiče
karty dílny
karty podniku
karty kontrolora


… Schválení č. …

1. Výrobní nebo obchodní značka …
2. Označení typu …
3. Jméno výrobce …
4. Adresa výrobce …
5. Předloženo ke schválení dne …
6. Zkušebna/zkušebny …
7. Datum a číslo laboratorního protokolu …
8. Datum schválení …
9. Datum odebrání schválení …
10.Vzor záznamového/záznamových zařízení, s nímž/s nimiž má být část používána …
11. Místo …
12. Datum …
13. Přiložená dokumentace …
14. Poznámky

… (Podpis)

(1) Tato čísla jsou uvedena jen jako příklad. (2) Nehodící se škrtněte. (3) Označte příslušné okénko. (4) Uveďte část, jíž se oznámení týká.